Kawasaki Ki-100 Goshikisen : Fighter

Kawasaki
Ki-100-1 Goshikisen
Kawasaki
Ki-100-1 Goshikisen
Kawasaki
Ki-100-1 Goshikisen