Yakovlev Yak-40 : Passenger plane, Transport

Yakovlev
Yak-40