Myasishchev M-55 (Mystic-B) : Reconnaissance

Myasishchev
M-55 (Mystic-B)