[SportCruiser]
Manufacturer: Czech Aircraft Works, Czech Sport Aircraft [Czech Republic]
First flight: 2006(Introduction)
Dimensions: Length: 7.17 m ( 23 ft 6 in )   Wingspan: 8.65 m ( 28 ft 5 in )   Height: m (  ft  in )
* light sport aircraft,

CZAW SportCruiser : Light aircraft, Personal, Sport

CZAW
SportCruiser
CZAW
SportCruiser
CSA
SportCruiser
CSA
SportCruiser
CZAW
SportCruiser