Yakovlev Yak-55 : Aerobatic

Yakovlev
Yak-55M
Yakovlev
Yak-55M
Yakovlev
Yak-55M
Yakovlev
Yak-55M
Yakovlev
Yak-55M
Yakovlev
Yak-55M